Rekruttering

Level Personal er en betydelig regional rekrutteringsaktør, og bistår mange ulike virksomheter med å ansette morgendagens ledere og fagspesialister. En vellykket rekruttering består av flere delprosesser som flettes sammen til et sømløst hele. Vi bistår våre kunder i alle ledd, til vi finner kandidaten som har størst forutsetning for å lykkes i stillingen.
Kontakt oss

Prosesser, kriterier og planlegging

Rekrutteringsprosessen

Det første vi gjør for å sørge for en vellykket rekruttering er å lage en utfyllende stillings- og kravanalyse. I samarbeid med kunden søker vi mest mulig kunnskap om organisasjonen, markedsposisjon og kommersielle målsetninger, bedriftskultur og krav til stillingen. Med utgangspunkt i vår analytiske metode blir vi deretter enige om noen kritiske adferdskompetanser for å fylle rollen, og disse fungerer som et verdifullt styringsverktøy gjennom hele rekrutteringsforløpet.

Å finne den rette kandidaten til en bestemt stilling, handler imidlertid om mer enn krav, erfaring og kompetanser. En må også ta høyde for en rekke kontekstuelle faktorer, som arbeidsmiljø, motivasjon og mulighet for personlig utvikling. Så snart oppdraget og målsetningen er definert, ser vi nærmere på virksomhetens omdømme og hva som kan gjøre stillingen attraktiv for målgruppen. Som rekrutteringsbyrå er vi er opptatt av å bygge positive merkevarer, som er en viktig forutsetning i såkalt aktive søk.

Søk, analyse og markedsføring

Analysen

Level Personal utarbeider en strategi for et utvidet, aktivt søk med hensikt å identifisere de beste kandidatene. I kraft av search-teamets omfattende nettverk kartlegger vi markedet, undersøker kandidaters interesse og hvilke forventninger de har til ny arbeidsgiver. I tillegg går vi gjennom vår egen oppdaterte stillingsbase, andre relevante databaser, nettsamfunn og sosiale medier.

Aktivt søk er et omstendelig og systematisk arbeid som stiller særlige krav til diskresjon og konfidensialitet, noe våre profesjonelle rådgivere har lang erfaring med.

Etter en grovsortering av kandidater presenteres de mest aktuelle for kunden, med vekting av potensielle styrker og utfordringer. Når den første utvelgelsen er gjort, gjennomfører en av våre rådgivere uforpliktende avklaringssamtaler med de foretrukne kandidatene.

I de fleste tilfeller anbefaler vi å annonsere stillingen i de største stillingsbasene og kanaler med størst sannsynlighet for å treffe målgruppen. Level Personal bistår med annonsetekst, design og medieplan, og gjennom våre faste samarbeidspartnere kan vi tilby smarte løsninger på alt fra tiltrekkende annonser i papiraviser til treffsikre programmatiske remarketing-kampanjer, tilpasset kundens behov og ressurser.

Under hele søkeperioden holdes kunden fortløpende orientert om forventet fremdrift og hvordan markedet responderer, med eventuelle anbefalinger om kursendring eller omprioriteringer.

Utvalgte kundereferanser

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Steve Jobs

Hiring the best is your most important task

Vårt rekrutteringsteam

Intervjuer, kandidater og rapporter

Utvelgelsen

Når de innledende samtalene er foretatt inviteres kandidatene til et førstegangsintervju der vi fokuserer på erfaring, spesifikke stillingskrav, resultatoppnåelse, visjoner og motivasjon. Vi administrer innkallinger og legger opp møtene slik at både kunde og kandidat får presentert seg på en fordelaktig måte, samtidig som vi sørger for en saklig og ryddig gjennomføring.

Til slutt sitter man som regel igjen med to-tre finalekandidater. Vi anvender det verdensledende yrkesrelaterte testverktøyet for seleksjon av ledere, levert av Gartner CEB Global (www.cebglobal.com). Det gir oss anledning til å gå i dybden på personlighetstrekk og adferd, samt kognitive evner, stressmestring og analytiske ferdigheter, målt opp mot relevant sammenligningsgruppe.

Resultatet av testene danner grunnlag for strukturerte kompetansebaserte andregangsintervjuer, der vi avdekker kandidatenes styrker og utfordringer innen de kritiske adferdskompetansene som er definert i stillings- og kravanalysen. Dette gir oss objektiv og målbar kunnskap om kandidatenes kapasitet – hvilket er et nyttig supplement til andre vurderingskriterier, som utdannelse, motivasjon, erfaring og kjemi. Dersom det er hensiktsmessig utarbeider vi og legger til rette for arbeidsprøver, som case-oppgaver og lignende.

Level Personal utformer en oversiktlig kandidatrapport som oppdateres og utvides for hvert steg i utvelgelsesprosessen. Rapporten gjør det enklere for kunden å skille kandidatene fra hverandre, ettersom vi synliggjør konsekvenser av de ulike valgene, med innspill til på hvilke områder den enkelte antagelig vil være en ressurs, eventuelt har behov for støtte og opplæring.

Vi foretar nødvendige referansesjekker av kandidatene for å bekrefte tidligere arbeidsforhold og resultatoppnåelse, kontrollerer originale vitnemål og bestiller kredittsjekk når det er formålstjenlig. Om ønskelig kan bakgrunnssjekken utføres av en nøytral underleverandør.

Forhandlinger, avtaler og ansettelse

Forhandlingen

Vår inngående kjennskap til lønn og betingelser i dagens marked er til nytte for både kunden og kandidaten, slik at det kan forhandles frem en pakke som er konkurransedyktig og rettferdig. Når den utvalgte kandidaten har signert, opprettholder vi dialogen for å bidra til en smertefri integrering. Det er avgjørende for oss at vedkommende finner seg til rette, presterer tilfredsstillende og når de målene som er satt.

Level Personal er et rekrutteringsbyrå som er opptatt av å være i utvikling, og vi setter stor pris på erfaringsutveksling med kunden.

Rekruttering

Teamet

Rekrutterings-avdelingen består av avdelingsleder Kjersti Tveito Veim, rådgiver og daglig leder Tor Arne Egeland, salgssjef Arnt Ole Bang og rådgiver Anne Gro Andreassen.
Mellom oss har vi betydelig erfaring og kompetanse innen søk og seleksjon – med særlig fokus på markedsanalyse, bedriftsutvikling, kommunikasjon og branding. Som rekrutteringsbyrå tilbyr vi skreddersydde løsninger for kunder innen alle næringer og kvalitetssikrer alle ledd i prosessen, tilpasset ressurser og behov. Samtlige rådgivere er sertifiserte, og vi tar det etiske aspektet svært seriøst, enten det gjelder private eller offentlige ansettelser. Vårt omfattende nettverk og profesjonelle tilnærming gjør at vi lett kan orientere oss og manøvrere i markedet.