Generelle vilkår

Generelle vilkår rekruttering

Etiske forhold – konfidensialitet

All informasjon som blir gitt av oppdragsgiver vil bli behandlet konfidensielt av Level Personal AS sine medarbeidere hvis ikke annet er avtalt. Level Personal AS skal ha rutiner som sikrer forsvarlig behandling av konfidensiell informasjon, og skal ikke bruke konfidensiell informasjon for noe annet formål enn utførelse av oppdraget. Dersom søkerne ønsker det, kan deres kandidatur også være konfidensielt overfor oppdragsgiver.

Konfidensialiteten gjelder uten tidsbegrensning – også etter opphør av kontraktsforholdet.

Forutsetninger

Det forutsettes et samarbeid med tillitt og åpenhet der Level Personal får tilgang til all nødvendig informasjon for å utføre oppdraget. Omstendigheter hos og rundt oppdragsgiver som vil kunne påvirke oppdraget må formidles fortløpende under hele rekrutteringsprosessen.

Dersom Level Personal under prosessen får kjennskap til forhold som påvirker stillingen i så måte at stillingens fremtid anses som usikker, forbeholder vi oss retten til å avbryte samarbeidet. Dersom vi avbryter samarbeidet på grunn av forhold som nevnt overfor, belastes oppdragsgiver med det beløp som tilsvarer tidsforbruk så langt i prosessen, inklusiv utgiftsdekning.

Level Personal forutsetter at oppdraget bare gis til én leverandør per stilling.

Informasjonskapsler

Cookies – eller «informasjonskapsler» – er en standard teknologi som stort sett alle nettsteder benytter i dag. Cookies er små tekstfiler som blir lagret på datamaskinen din. Filene inneholder informasjon om for eksempel innstillinger du gjør på nettstedet, teknisk informasjon om enheten du bruker, hvilke sider på nettstedet vårt du besøker, og hvordan du navigerer mellom de ulike sidene.

Utøvende rådgiver

Dersom ansvarlig rådgiver blir sykemeldt eller må avslutte sitt arbeid med oppdraget av annen grunn, skal Level Personal utpeke en ny rådgiver som følger opp gjeldende arbeidsoppgaver og forpliktelser overfor oppdragsgiver.

Dersom arbeidsoppgavene endres i vesentlig grad i henhold til den opprinnelige oppdragsbeskrivelsen, forbeholder Level Personal seg retten til å sette inn en annen rådgiver i stedet for eller i tillegg til den opprinnelig valgte.

Rådgiver kan ikke for egen regning utføre arbeid hos oppdragsgiver. Ingen av partene kan ansette eller på noen annen måte engasjere personell fra den annen part som har vært engasjert i oppdraget, før oppdraget et avsluttet.

Mislighold, utbedring og erstatning

Det foreligger mislighold fra Level Personal sin side når oppdraget ikke utføres i samsvar med spesifikasjonene i denne avtalen. Dette gjelder likevel ikke dersom dette skyldes oppdragsgiver eller forhold fra dennes side, eller ekstraordinær situasjon som etter alminnelige kontraktsrettslige regler må regnes som force majeure. Oppdragsgiver skal melde fra om eventuelt mislighold uten ugrunnet opphold. Oppdragsgiver kan kreve erstatning for økonomisk tap dersom misligholdet skyldes feil eller forsømmelse fra Level Personal sin side. Dette gjelder ikke tap som etter alminnelig kontraktsrett anses som indirekte.

Dersom det foreligger mislighold fra Level Personal sin side, har vi krav på å rette opp forholdet. Eventuell erstatning begrenser seg i alle henseende til halvparten av kontraktfestet vederlag for det misligholdte oppdraget.

Garanti

Dersom anbefalt kandidat mot formodning ikke innfrir de krav og forventninger som var definert på rekrutteringstidspunktet og må fratre innen 6 måneder etter tiltredelse, tilbyr Level Personal ny rekrutterings- og utvelgelsesprosess til redusert kostnad. Det forutsettes imidlertid at oppdragsgiver har gitt kandidaten tilstrekkelig opplæring og oppfølging, og at kandidaten ikke selv har sagt opp sin stilling, for at garantien skal gjelde.

Kostnader knyttet til annonsering, reiseutgifter o.l. refunderes ikke. Garantien gjelder kun der vi har gjennomført en full prosess. Økonomisk ansvar utover dette kan ikke belastes Level Personal.

Endringer i oppdraget

Oppdragsgiver kan anmode om endringer i oppdraget, men kan likevel ikke kreve utført kvantitative eller tidsmessige endringer som går ut over det som partene med rimelighet kunne forvente da avtalen ble inngått.

Dersom oppdragsgiver ønsker å heve avtalen, skal dette godkjennes skriftlig av Level Personal. I så tilfelle plikter oppdragsgiver å betale Level Personal 70% av avtalt honorar i tillegg til dekning av direkte kostnader til annonsering o.l.

Oppdager Level Personal behov for endringer, skal oppdragsgiver varsles om dette så fort som mulig. Eventuelle endringer skal være skriftlig godkjent av oppdragsgiver før de iverksettes. Level Personal skal godskrives for det merarbeid som pådras ved iverksettelse av slike endringer. Dersom ikke annet er avtalt, skal dette skje i samsvar med det kostnads- og fortjenestenivå som det tidligere avtalte arbeidsomfanget er basert på. Er ikke tidligere arbeidsomfang relevant for vurderingen av tillegget, skal vurderingen baseres på hva som er rimelig verdi for tilsvarende ytelser. Medfører endringene reduksjon i Level Personal sine ytelser, skal oppdragsgiver på samme måte godskrives dette.

Avtalens varighet

Oppdraget skal utføres innen avtalt tid. Level Personal anser imidlertid ikke avtalen som misligholdt dersom tidsrammen blir utvidet noe for å sikre en forsvarlig rekrutteringsprosess.

Dersom det viser seg at utvalget av kandidater er for lite til å velge finalekandidater, eller at finalekandidater trekker seg og stillingen må averteres på nytt, har ikke Level Personal misligholdt avtalen.