Bærekraft 🌿

For å nå klimamålene for 2030 må næringslivsaktører, myndigheter og enkelt forbruker samarbeide og også tilegne seg mer kunnskap. Som rekrutteringsaktør med tilstedeværelse i sør-vest har vi sterk kraft til å påvirke både kunder og arbeidstakere. Vi må stille krav til oss selv, kunder, leverandører og erkjenner et særlig ansvar for å bidra med økt kunnskap rundt bærekraft gjennom de tjenestene vi tilbyr.
Image

FN bærekraftsmål

Level Personal Management støtter opp om alle FNs 17 bærekraftsmål.
Basert på innsiktsarbeid og dialog med interessentene våre, har vi definert fire bærekraftsmål som vi mener vi har særskilte muligheter til å påvirke.

Mål 5:
Likestilling mellom kjønnene

Likestilling handler om en rettferdig fordeling av makt, innflytelse og ressurser. Vi skal bruke vår posisjon i næringslivet til å fremme likestilling overalt der vi har mulighet, og spesielt også i egen virksomhet

Mål 8:
Anstendig arbeid og økonomisk vekst

Gjennom våre tjenester bidrar vi til at næringslivet skaper arbeidsplasser og bidrar dermed til økonomisk vekst. Vi gir også muligheter til mennesker som av ulike grunner faller ut av skole og arbeidsliv. Vi skal være i førersete i bransjen vår for å sikre gode arbeidsvilkår for egne ansatte.

Mål 13:
Stoppe klimaendringene

Vi skal utarbeide og følge en miljøpolicy som skal være veiledende i vår daglig drift. Ved hjelp av denne skal vi engasjere våre interessenter til å samarbeide for å stoppe klimaendringene i form av kompetanseheving og aktiviteter.

Mål 17:
Samarbeid for å nå målene

Vi ønsker å styrke vårt allerede eksisterende samarbeid med samfunnsaktører og også fortløpende undersøke muligheter for nye samarbeid som kan bidra til viktige endringer i retning av et mer bærekraftig samfunn.

Bærekraftsarbeid i praksis

Oss selv – vi skal:

 • Jobbe mot å bli et klimanøytralt foretak på eget klimaforbruk innen 2025
 • Øke fokus på bærekraft internt, og bygge kompetanse og forståelse hos alle våre ansatte
 • Beskytte arbeiderrettigheter og fremme et trygt og sikkert arbeidsmiljø for alle ansatte
 • Sikre likestilling ved ansettelser, posisjoner, arrangementer og styrende organer
 • Tilrettelegge for at ansatte i permisjon og med småbarn har like muligheter for ansettelse og forfremmelse som alle andre ansatte

Kunder og leverandører – vi skal:

 • Tilby kundene våre bærekraftige produkter og tjenester
 • Gjennom god rådgivning, tjenester og dialog bidra til kunnskapsøking og kvalitet i ansattstaben til våre kunder
 • Samarbeide med og stille gjensidige krav til våre leverandører og samarbeidspartnere

Samfunnet – vi skal:

 • Bidra til bærekraftig nærings- og samfunnsutvikling gjennom våre tjenester
 • Gi vanskeligstilte en mulighet til arbeidserfaring
 • Bruke våre sponsormidler aktivt for å fremme aktivitet, god helse, kulturliv og sosialt fellesskap lokalt
 • Bruke vår posisjon til å påvirke kunder, lag og foreninger til å gi begge kjønn like muligheter
Albert Einstein

We cannot solve our problems with the same thinking we used when we created them