Prosess og metode

Vi er fleksible og tilpasser oss oppdragsgivers preferanser, men er samtidig klare på hva som må til for å trygge en forsvarlig rekruttering.
Kontakt oss

Hos Level Personal vil full prosess innbefatte følgende tjenester:

Stillings- og kravanalyse

I samarbeid med oppdragsgiver utarbeider vi en stillings- og kravanalyse, med hensikt å identifisere hvilke oppgaver vedkommende skal utføre, hva en forventer av kvalifikasjoner – enten det gjelder utdannelse, fagkunnskap, erfaring eller personlige egenskaper – hvilke ytre faktorer en må ta med i beregningen, hvem som vil motiveres av stillingen og hva som gjør den attraktiv for disse.

Annonse og aktivt søk

For å markedsføre stillingen og nå ut til riktig målgruppe regionalt, har vi god erfaring med vår digitale annonsepakke, som enkelt kan tilpasses interesser og geografi. I det aktive søket kartlegger vi hvilke personer og miljøer vi skal oppsøke via LinkedIn Recruiter og andre databaser, gjerne med innspill fra oppdragsgiver, og benytter oss av vårt omfattende nettverk for å finne gode kandidater.

Utvelgelse, intervju og testing

Vi bruker en rekke verktøy for å kvalitetssikre utvelgelsesprosessen og måle kandidatene, som strukturerte intervjuer, case-oppgave og yrkesrelaterte tester, og metoden vår tar utgangspunkt i Universal Competency Framework (UCF), fra vår DNV GL-godkjente testleverandør SHL.

Rapport

For hvert steg i prosessen utformer vi en oversiktlig kandidatrapport som dokumenterer hvilke vurderinger som er gjort underveis og gjør det enklere å skille kandidatene fra hverandre.

På bakgrunn av intervjuer og testresultater utformer vi en sluttrapport der kandidatene får tallkarakterer fra 1 til 5. Disse angir sannsynligheten for at kandidatene vil være en ressurs på de ulike kompetanseområdene. Resultatene presenteres i et skjema som fremstiller forskjellene mellom kandidatene på en oversiktlig måte.

Svært høy
5
Høy
4
Lav
3
Svært lav
2
Middels
1
Jack Welch

The one thing that hasn’t changed is the team that fields the best players wins

Kontakt en rådgiver

Forhandlinger, avtaler og ansettelse

Forhandling og tiltredelse

Vår inngående markedskunnskap er til nytte for både oppdragsgiver og kandidat, slik at det kan forhandles frem en avtale som er konkurransedyktig og rettferdig for begge parter. Vi formidler tilbud til utvalgt kandidat og bistår i forhandlinger, ved behov. Når kontrakten er signert, opprettholder vi dialogen for å bidra til en smertefri integrering.
Rekruttering Laastad

Tester

Hensikten med å bruke tester er å lettere kunne avgjøre hvilken kandidat som har best forutsetninger for å lykkes i stillingen. Level Personal benytter forskningsbaserte og DNV GL-verifiserte metoder fra CEB/SHL, og utformer en rapport som synliggjør kandidatens sterke og svake sider, målt opp mot etterspurte kvalifikasjoner.

I samråd med oppdragsgiver bidrar Level Personal med å identifisere kritiske og ønskede kompetanseområder, som danner grunnlag for de yrkes- og organisasjonsrelaterte testene. Disse sendes så til kandidatene på mail med generell info, innlogging og tidsfrist for gjennomføring. CEB/SHL er et web-basert system og kandidatene gis anledning til å øve seg før de setter i gang.

For å kartlegge kandidatenes adferdskompetanser anvender vi personlighetstesten SHL OPQ 32, designet for å avdekke trekk ved personers handlemønster i arbeidslivet. Testen dekker i alt 20 sentrale kompetanser, men det legges særlig vekt på kriteriene som defineres i krav- og stillingsanalysen.

Her kan du logge inn for å prøve praksistest slik de anvendes i rekrutteringsprosessen.

Ta en test her

Vi minner samtidig om at det er mange faktorer som kan spille inn under utførelsen av testene. I de fleste tilfeller anbefaler vi en grundigere gjennomgang med sertifisert personell, for fullt utbytte.

Ta kontakt med rådgiver for mer info om test og rapport, eller sjekk www.shl.com

Rådgivere

Rekrutterings-avdelingen består av avdelingsleder Kjersti Tveito Veim, rådgiver og daglig leder Tor Arne Egeland, salgssjef Arnt Ole Bang og rådgiver Anne Gro Andreassen.
Mellom oss har vi mange års erfaring og betydelig kompetanse innen søk og seleksjon – med særlig fokus på markedsanalyse, bedriftsutvikling, kommunikasjon og branding. Samtlige rådgivere er sertifiserte, og vi tar det etiske aspektet svært seriøst, enten det gjelder private eller offentlige ansettelser.